عضویت  |  ورود

Skip Navigation Links > خانه > تازه ها
حداقل دمای تشکیل فیلم چیست؟

 

دمايي که در آن يک رزين آب پايه ميتواند فيلمي شفاف،بدون ترک ويکدست تشکيل دهد.

درصورت استفاده از عوامل تشکيل دهنده فيلم اين دما همواره ميتواند پايينتر از دماي انتقال شيشه اي ويا Tg باشد ودرغير اينصورت

همواره بالاتر از دماي Tg خواهد بود مگر زماني که رطوبت هواي موجود بتواند به عنوان عامل تشکيل دهنده فيلم عمل نمايد.

دانلود ویدیو
   

 
 

 
32338872 031
4065 959 0912
5065 125 0913CopyRight 2011, All Right Reserved By Payab Farayand Pasargad Co.  |  Designed By BSY Co.


www.evonik.com www.henkel.com www.lonza.com www.rhodia.com www.dow.com www.croda.com www.basf.com www.clariant.com www.akzonobel.com