عضویت  |  ورود
Skip Navigation Links > خانه > خدمات > بازرگانی

در قسمت خدمات بازرگانی فروش کلیه مواد اولیه مورد مصرف در صنایع چسب ، رنگ ، پوشش و نساجی انجام میگیرد از جمله: رزینهای آب پایه همو وکوپلیمر وینیل استات ، وینیل اکریلیک ، استایرن اکریلیک ،اکریلیک خالص برای مصارف چسب ، رنگ ونساجی. انواع تغلیظ کننده ها بصورت امولسیون اکریلیکی، تغلیظ کننده های نشاسته ای واتیل سلولزی و متیل سلولزی و پلی وینیل الکل ها ، دیسپرس کننده ،بصورت نمک سدیم پلی اکریلیک اسید ، سدیم تری پلی فسفات ، به عنوان سختی گیر و تر کننده. عوامل تشکیل دهنده فیلم ، سخت کننده ها ، خشک کننده ها کاتالیستها آغازگرها ، محافظهای کلوئیدی ، امولسیفایرها پیگمنتها و مواد اولیه دیگر.

   خدمات بازرگانی
صنعت رزین

انواع مونومرهای وینیل استات، استایرن، استرهای اکریلیک مانند بوتیل اکریلات، 2 اتیل هگزیل اکریلات، متیل متا اکریلات.

تغلیظ کننده ها و محافظ های کلوئیدی مثل هیدروکسی اتیل سلولز چینی و آلمانی با برند تیلوز، پلی وینیل الکل گریدهای چینی، هندی و ژاپنی، پلی وینیل پیرولیدن گرید k90

امولسی فایرها

انواع امولسی فایرهای غیریونی و یونی مثل سدیم لوریل سولفات، سدیم لوریل سولفات اتر، نونیل فنل اتر سولفات، نونیل فنل پلی گلایکول اتر، آلکیل الکل اترها، سدیم دودسیل سولفات و سدیم دودسیل بنزن سولفات.

آغازگرها

سدیم، پتاسیم و آمونیوم پرسولفات، سدیم متا بی سولفیت، آب اکسیژنه.

بافرها

سدیم استات، سدیم بی کربنات، سدیم فسفات، بوراکس.

پرکن ها، حلال ها، تغلیظ کننده ها، دسپرس کننده ها، منعقدکننده ها، ارزان کننده ها، پیگمنت ها.

صنعت چسب

افزایش دهندگی چسبندگی، رزینها، فیلرها، حلال ها، تشکیل دهنده های فیلم، تغلیظ کننده ها.

تغلیظ کننده ها، امولگاتور، کاتالیست ها، بیندر چاپ.

 
 

 
32338872 031
4065 959 0912
5065 125 0913CopyRight 2011, All Right Reserved By Payab Farayand Pasargad Co.  |  Designed By BSY Co.


www.evonik.com www.henkel.com www.lonza.com www.rhodia.com www.dow.com www.croda.com www.basf.com www.clariant.com www.akzonobel.com